Nämä ovat Suunnittelupaja Pikseli Oy:n ja asiakkaan väliset yleiset palvelu- ja toimitusehdot. Myöhemmin Sopijapuolista käytetään nimityksiä ”Pikseli” ja ”Asiakas” sekä yhdessä ”Osapuolet”.

Ehdot koskevat kaikkia Pikselin ja Asiakkaan välillä sovittavia tai projektihintaisina töinä suoritettavia toimeksiantoja (myöhemmin ”Toimeksianto” tai ”Sopimus”). Nämä ehdot eivät koske Pikseli Shopin kautta tehtyjä tilauksia.

Kumpikaan Osapuoli ei voi siirtää Sopimusta osaksikaan kolmannelle taholle ilman toisen Osapuolen kirjallista suostumusta. Mikäli Sopimusta tai sen Ehtoja muutetaan tai niihin tehdään lisäyksiä, on niistä sovittava kirjallisesti.

Allamainittu tuntihinta on 63€ + alv 24%.


1.Pikselin velvollisuudet

1.1 Pikseli vastaa siitä, että sen vastuulla olevat työt ja toimenpiteet tehdään sovitun mukaisesti, huolellisesti ja tehtävän edellyttämällä ammattitaidolla.
1.2 Pikseli sitoutuu noudattamaan Asiakkaan ohjeita Toimeksiannon toteutuksessa ja muutoin toimimaan Asiakkaan edun mukaisesti Toimeksiantoa suorittaessaan.

2. Asiakkaan velvollisuudet

2.1 Asiakas vastaa siitä, että se antaa Pikselille riittävät, olennaiset ja oikeat tiedot Toimeksiannon suorittamista varten. Asiakas vastaa Pikselille antamistaan tiedoista ja ohjeista ja niiden riittävyydestä työn suorittamiseen.
2.2. Ennen työn aloittamista Asiakkaan on annettava Pikselille tiedot tilatun työn käyttötarkoituksesta sekä sille asetetuista erityisistä ammattiteknisistä vaatimuksista. Asiakkaan on toimitettava kaikki tarvittavat tiedot tekijälle sovitussa ajassa ja muodossa. Mikäli Asiakas laiminlyö tämän velvollisuutensa, on Pikselillä vastaavasti oikeus vaatia muutoksia sovittuun aikatauluun ja/tai saada korvauksen viivästyksen aiheuttamasta lisätyöstä.

3. Työn toimittaminen

3.1. Työ on toimitettava Asiakkaalle Sopimuksessa sovitussa aikataulussa, ellei muuta erikseen sovita.
3.2 Pikselillä on oikeus käyttää Toimeksiannon suorittamisessa alihankkijoita. Pikseli vastaa alihankkijoiden työn laadusta. Pikseli ei vastaa alihankkijan virheistä heidän käyttämien kolmansien osapuolien suhteen.
3.3 Toimeksianto katsotaan suoritetuksi, kun se on Sopimuksen mukaan suoritettu loppuun tai Pikseli ilmoittaa suorittaneensa sen loppuun tai kun Asiakas on toimeksiannon hyväksytysti vastaanottanut.
3.4. Mikäli työn toimituksen aikataulu viivästyy olennaisesti Pikselistä johtuvasta syystä, on Asiakkaalla oikeus saada kohtuullinen alennus sovitusta korvauksesta.
3.5. Asiakkaan tulee kohtuullisin ponnistuksin toimittaa Pikselille vaaditut tiedot, materiaalit ja hyväksynnät. Pikseli voi peruuttaa Toimeksiannon, mikäli Asiakkaan puolelta tulee kohtuuttomasti viivästyksiä.
3.6. Pikseli suorittaa suunnittelun sovitussa aikataulussa. Aikatauluun kuitenkin saattaa tulla toimitusviiveitä, mikäli projektiin tulee esim. muutoksia ja laajennuksia. Silloin projektille annetaan arvio uudesta valmistumisajankohdasta, mutta se ei ole taattu valmistumisajankohta.
3.7. Asiakkaan tulee toimittaa kirjallisesti tarvittavat suunnittelun toivotut muutokset seitsemän (7) päivän sisällä. Mikäli Asiakas ei vastaa ja kommentoi tämän ajan sisällä katsoo Pikseli aineistot ja suoritteet hyväksytyiksi ja jatkaa työtä sen perusteella.
3.8 Toimeksiannoissa, joissa tehtävään työhön liittyy vedoksien hyväksyminen Asiakkaan toimesta, hintaan sisältyy kaksi vedoskierrosta. Jos vedoskierroksia tarvitaan useampi tai asiakas muuttaa toimeksiantoa kesken työn, laskutetaan ylimääräisistä töistä tuntiperusteisesti.
3.9 Asiakkaalle esitetään tapauskohtaisesti eri vaihtoehtoja rakenteesta ja ulkoasusta. Asiakkaan hyväksyttyä luonnoksen, on se molempia osapuolia sitova. Jos muutoksia rakenteeseen tai ulkoasuun lopullisen luonnoksen hyväksymisen jälkeen kuitenkin tarvitsee tehdä, työ veloitetaan tuntiperusteisesti.
3.10 Luonnoksia tai vedoksia ei saa luovuttaa ulkopuolisille.
3.11 Asiakkaan on ilmoitettava mahdollinen huomautuksensa Toimeksiannon suorittamisesta välittömästi syyn havaittuaan. Mahdollinen huomautus tulee tehdä kirjallisesti kuitenkin viimeistään neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa Toimeksiannon loppuun suorittamisesta. Toimeksianto katsotaan lopullisesti hyväksytyksi, mikäli asiakas ei tee kirjallista huomautusta mainitun neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa.

4. Laskutus ja maksaminen

4.1. Laskutus ja maksaminen määritellään Sopimuksessa tai muuten kirjallisesti Osapuolten välillä.

4.2. Korvaus

4.2.1. Korvaus on maksettava Pikselille sovitun maksuaikataulun mukaisesti tai, jos aikataulusta ei ole erikseen sovittu, kun valmis työ luovutetaan Asiakkaalle. Toimitetusta työstä on maksettava korvaus riippumatta siitä, käyttääkö Asiakas työtä toiminnassaan.
4.2.2. Mikäli Toimeksiannon sisältö muuttuu Toimeksiannon aikana, on Pikselillä oikeus palkkioon tekemästään lisätyöstä. Jos Asiakas keskeyttää Toimeksiannon ennen koko työn valmistumista Pikselistä riippumattomasta syystä, on Pikselillä oikeus korvaukseen.
4.2.3. Mikäli Asiakas peruuttaa Toimeksiannon ennen koko työn valmistumista tulee Asiakkaan luovuttaa kaikki siihen mennessä saamansa aineisto. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää keskeneräisiä suunnittelutöitä.

4.3 Loppulaskutus tapahtuu Asiakkaan hyväksymän toimeksiannon valmistuttua.

4.3.1. Ellei muuta erikseen sovita, maksaa Asiakas korvauksen Pikselin lähettämää laskua vastaan.
4.3.2. Asiakas maksaa 50% tilauksen kokonaissummasta ennen työn aloittamista ja loput 50% ja mahdolliset muut lisäkustannukset, kun työ ovat valmis, ellei toisin ole Sopimuksessa sovittu.
4.3.3 Aineisto luovutetaan/verkkosivusto julkaistaan vasta viimeisen maksuerän saavuttua. Mikäli Asiakas jättää maksamatta katsoo Pikseli tilaajan rikkovan sopimusta ja maksu lähtee perintään.

4.4. Muut korvaukset ja lisätyöt

4.4.1. Asiakas korvaa tekijälle muita erikseen sovittavia kuluja esim. kuvittajien, valokuvaajien tai muiden alihankkijoiden käytöstä aiheutuneet kulut.
4.4.2. Asiakas voi muuttaa työn laajuutta laajemmaksi lisätöillä ja pyytää Pikseliltä lisäsuunnittelua. Pikseli arvioi lisätyön hinnan ja aikataulumuutokset. Lisätöistä sovitaan kirjallisesti. Pikseli laskuttaa lisätöistä tuntihinnalla. Suuremmat muutokset voidaan hinnoitella myös pakettihinnalla.
4.4.3. Alihankkijat laskuttavat veloituksensa kuljetuskuluineen suoraan Asiakkaalta. Mikäli Pikseli laskuttaa alihankintatyön, laskuun lisätään 15 %:n kauttalaskutuslisä. Alihankintatyön kauttalaskutuksesta tulee sopia aina tapauskohtaisesti erikseen.
4.4.4. Maksuehto on neljätoista (14) vuorokautta laskun päivämäärästä. Viivästyskorko määräytyy korkolain (633/1982) mukaan.

5. Oikeudet aineistoihin

5.1. Pikseli luovuttaa Asiakkaalle oikeuden valmistaa työstä kappaleita ja saattaa yleisön saataviin siinä laajuudessa, josta on tässä sopimuksessa sovittu. Sopimuksen mukaiset oikeudet siirtyvät Asiakkaalle, kun Asiakas on kokonaisuudessaan maksanut korvauksen.
5.2. Asiakas saa käyttää luovutettuja aineistoja vapaasti omassa yrityksensä markkinoinnissaan, medioissa ja julkaisuissa.
5.3. Pikseli pidättää kaikki oikeudet koskien suunnittelun valmistelu-, luonnos- ja aloitustöitä. Kaikki luonnos- ja vedosmateriaalit ovat luottamuksellisia ja niitä ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille. Asiakas ei saa käyttää näitä aineistoja lainkaan eikä jakaa tai julkaista näitä materiaaleja.
5.4. Tällä sopimuksella Pikseli ei luovu moraalisista oikeuksistaan.
5.5. Asiakkaalla ei ole ilman Pikselin suostumusta oikeutta luovuttaa käyttöoikeuttaan eteenpäin kolmannelle.
5.6. Asiakas saa muokata ja muuttaa työtä siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä sovitun käyttötarkoituksen kannalta. Mikäli Asiakas haluaa tehdä työhön muita muutoksia, on tähän saatava Pikselin suostumus.
5.7. Asiakkaan mahdollisesta yksinoikeudesta huolimatta Pikseli saa vapaasti käyttää työn kappaletta mm. referenssinä ja työnäytteenä esimerkiksi verkkosivuillaan ja kilpailuissa.
5.8. Mikäli Asiakas peruu toimeksiannon ennen työn valmistumista, kaikki oikeudet työhön ja sen luonnokseen palautuvat tekijälle.

6. Alihankinnat

6.1. Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, Pikselillä on oikeus teettää sopimukseen kuuluvia tehtäviään alihankkijalla. Pikselin tulee antaa Asiakkaan pyynnöstä tarpeellisia tietoja Toimeksiantoon liittyvistä alihankkijoistaan.
6.2. Pikseli vastaa siitä, että sen alihankkija noudattaa omalta osaltaan Osapuolelle asetettuja velvoitteita.

7. Muut ehdot

7.1. Osapuolet eivät vastaa toisilleen välillisistä vahingoista, kuten saamatta jääneestä voitosta, ellei Osapuoli ole aiheuttanut vahinkoa tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. Pikselin vahingonkorvausvelvollisuus voi kuitenkin olla enintään verottoman toimeksiantopalkkion suuruinen.
7.2. Mikäli Asiakas loukkaa Pikselin tekijänoikeuksia tai laiminlyö tässä sopimuksessa asetetut maksuvelvollisuutensa, on Pikselillä oikeus vaatia työn käytön välitöntä lopettamista ja Asiakkaalle luovutetun yksinoikeuden perumista.
7.3. Tämä sopimus korvaa Osapuolten aikaisemmat kyseisiä asioita koskevat sopimukset ja tahdonilmaisut.
7.4. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasääntöjä.
7.5. Ylivoimainen este
Ylivoimaisena esteenä pidetään tapahtumaa, joka estää Toimeksiannon suorittamisen määräajassa. Lakon, saarron, työsulun, tulipalon, yleisen energian jakelun keskeytymisen tai muun näihin verrattavan poikkeuksellisen tilanteen vallitessa Osapuolet vapautuvat velvoitteistaan siltä ajalta, jolloin mainitut olosuhteet vallitsevat. Ylivoimaisen esteen olemassaolosta on annettava viranomaisen todistus tai muu, Osapuolten yhdessä luotettavaksi toteama selvitys. Sopijaosapuoli ei voi vedota ylivoimaiseen esteeseen, ellei hän ole viipymättä antanut siitä ilmoitusta tiedon saatuaan. Esteen lakkaamisesta on myös ilmoitettava viipymättä. Alihankinnan viivästys em. syystä katsotaan myös ylivoimaiseksi esteeksi.
7.6. Arkistointi, salassapito ja tietojen anto
Pikseli noudattaa asiakirjojen arkistoinnissa, säilyttämisessä ja hävittämisessä vastaavaa toimintaa koskevia säännöksiä ja ohjeita. Pikselin palvelun tuottamista varten Asiakkaalta saamat asiakirjat ovat luottamuksellisia ja Asiakkaan omaisuutta. Sopimuksen päättyessä Pikseli luovuttaa Asiakkaalle hallinnassaan olevat asiakirjat (sekä sopimuksen alussa luovutetut, että sopimusaikana syntyneet) sekä muut sopimusaikaiseen yhteistyöhön liittyvät tekijät. Kumpikin osapuoli sitoutuu pitämään salassa kaikki tietoonsa tulleet toista osapuolta koskevat liike- ja ammattisalaisuudet. Salassapitovelvollisuus pysyy voimassa myös tämän sopimuksen päätyttyä.
7.7. Peruutusoikeus
Mikäli Asiakas peruuttaa projektin kesken toteutuksen tulee Asiakkaan maksaa kaikki siihen asti toteutuneet projektin osiot kymmenen (10) arkipäivän sisällä. Tämä sisältää kaikki alustavat työt ja työkalut. Asiakkaalla ei ole lupaa käyttää alustavia töitä ja tekijän työkaluja.
7.8. Tukipalvelut
Kun lopulliset tiedostot on toimitettu/sivusto on julkaistu, tuetaan muita muutoksia Pikselin tuntihinnan mukaan. Pikseli ei ylläpidä/tue/isännöi tämän sopimuksen puitteissa. Teknisiä tukipalveluja voidaan toteuttaa Asiakkaalle alihankintana kolmannen osapuolen kautta. Pikseli ei osallistu eikä ole vastuussa työstä, joka tapahtuu tämän sopimuksen jälkeen.